Canonlo

Themagebonden nascholing

(Venster: Periodieke studiedagen en permanente nascholing)

In een historisch overzicht kunnen kernpunten uit het verleden bij elkaar worden geplaatst. Maar er kan ook een brug geslagen worden naar de toekomst. Er is immers in de loop der jaren, wat de programmering betreft, aandacht geweest voor de autonomie van elke opleiding en voor het bundelen van krachten in de samenwerking met de KVLO. Dat gegeven is ook anno 2012 niet veranderd. De verschillende opleidingen zijn vaak opgegaan in het grotere geheel van een hogeschool. Elke hogeschool heeft een eigen beleid ontwikkeld rond de posthbo-opleidingen en cursussen die onder de paraplu van de nascholing vallen. Wat het specifiek eigen van de nascholing voor de wereld van de lichamelijke opvoeding betreft is de krachtenbundeling met de KVLO gebleven. Dat heeft geleid tot landelijke studiedagen die wisselend over het land en de verschillende opleidingen gerealiseerd worden. In deze tekst worden de hoofdlijnen voor de actualiteit van de nascholing bij elkaar gezet. Dan wordt duidelijk voor welke activiteiten je waar moet zijn. Het is verstandig te beginnen met het raadplegen van de website van de verschillende opleidingen voor de leraar LO en de vereniging die zich al 150 jaar inspant voor het welzijn van die leraar LO. Een inspanningsverplichting die zowel een rechtpositionele als een onderwijsinhoudelijke invalshoek kent. Met het oog op de onderwijsinhoudelijke kant speelt de nascholing een belangrijke rol opdat de leraar LO competent blijft in zijn organisatorisch, didactisch en methodisch handelen in pedagogisch perspectief. Het gaat dan om activiteiten die een uitbouw, een verbreding en verdieping zijn van de initiële opleiding. Het totaal aan activiteiten valt onder de noemer postinitieel opleiden.

Oog voor de nascholing vanuit de KVLO
De KVLO heeft door de jaren heen altijd een actieve rol gespeeld in de LCN. Daar heeft ook de basis gelegen voor de landelijke studiedagen die vanuit de samenwerking met de verschillende ALO's zijn georganiseerd toen de belangstelling voor de ALO-gebonden nascholing is afgenomen. Binnen de KVLO neemt het bureau Voorlichting, Advisering en Scholing (VAS) een sleutelpositie in. Op www.kvlo.nl is alle relevante informatie te vinden over evenementen, cursussen, studiedagen en workshops die direct of indirect met lichamelijke opvoeding te maken hebben. In de jaarkalender van de VAS zijn alle nascholingsactiviteiten te vinden die door de KVLO, de ALO's en derden worden aangeboden. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen via de website (www.kvlo.nl) of de mail (info@kvlo.nl).

Landelijke studiedagen
De landelijke studiedagen zijn niet meer weg te denken uit het nascholingsaanbod. Onder auspiciën van de KVLO worden, in overleg met vertegenwoordigers van de zes opleidingen, de thema's vastgesteld voor de verschillende doelgroepen die het onderwijs kent: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, cluster 4-onderwijs, Tweede Fase van het vmbo en BSM (LO in de tweede fase van het VO).
De gekozen thema's worden volgens een beproefd en vast format opgezet. Dat wil zeggen dat de deelnemers na een algemene inleiding op het gekozen thema aan de slag kunnen in workshops waarin een aspect vanuit een theoretische en/of praktische invalshoek centraal staat. Om een indruk te geven van een thema biedt de programmering van een jaarprogramma houvast. Voor het basisonderwijs: op zoek naar ieders talent. Door anders te kijken, ga je mogelijkheden zien. Voor het voortgezet onderwijs: vak(leerkracht) in beweging. Persoonlijke ambities zorgen voor vakontwikkeling. Voor het praktijkonderwijs: bewegen is beïnvloeden. Welke aanwijzingen werken echt voor het kind? Voor het speciaal onderwijs: gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig. Voor BSM: toetsen en PTA's . Hoe werkt dat in de praktijk? Voor cluster 4-onderwijs: autisme in het bewegingsonderwijs; agressie en conflicthantering.

Regionaal gebonden nascholing
De verschillende afdelingen binnen de KVLO organiseren voor de eigen achterban met enige regelmaat kortlopende activiteiten. Die zijn dikwijls gebonden aan de ledenvergadering die georganiseerd wordt om de ALV van de KVLO voor te bereiden. In de loop der jaren zijn studiedagen, cursussen en workshops van de verschillende afdelingen betekenisvol geworden.

Oog voor de nascholing vanuit de verschillende opleidingen
Nederland kent zes hogescholen die een opleiding tot leraar lichamelijke opvoeding aanbieden:
 • De Haagse Hogeschool in Den Haag: kent naast de opleiding tot leraar lichamelijke opvoeding (ALO) de opleiding Sportmanagement. Voor de nascholing zijn de krachten gebundeld in Professional Courses. Voor alle praktijkgerichte scholing op posthbo-niveau kan informatie worden ingewonnen via www.sport-bureau.nl.
 • Hanzehogeschool in Groningen: het Instituut voor Sportstudies kent de lerarenopleiding lichamelijke opvoeding naast de opleiding Sport, Gezondheid en Management (SGM). De lerarenopleiding heeft lange tijd aandacht besteed aan posthbo-opleidingen en studiedagen. Dat waren kwalitatief hoogstaande dagen met een grote belangstelling. Op dit moment is er binnen de Hanzehogeschool sprake van een krachtenbundeling wanneer het gaat om nascholing. De programmering is in handen van HanzeConnect. Meer informatie over het aanbod is te verkrijgen via info@hanzeconnect.nl. HanzeConnect is ook telefonisch bereikbaar onder nummer: 050-5953333.
 • Hogeschool Windesheim in Zwolle: De 'School of Human Movement & Sports' kent naast de lerarenopleiding lichamelijke opvoeding nog twee opleidingen: Sport, Bewegen en Psychomotorische therapie en de opleiding Bewegingsagogie. Door alle opleidingen wordt grote betekenis toegekend aan de nascholing. Informatie daarover is te vinden op de website www.windesheim.nl/onderwijs. Op deze site kan worden doorgeklikt op posthbo en -cursussen. Daar is de programmering te vinden die inzicht biedt in de mogelijkheid te leren van nieuwe ontwikkelingen, methoden en inzichten.
 • Ook het informatiecentrum kan worden geraadpleegd: info@windesheim.nl, telefonisch bereikbaar onder nummer: 0900-8899.
  Het sleutelwoord bij alle cursussen is maatwerk. De laatste jaren is er aandacht geweest voor de volgende cursussen:
  • Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs;
  • Coach- en begeleidingsvaardigheden;
  • Motorische remedial teaching (basis- en verdiepingscursus);
  • Omgaan met agressie;
  • Sportklimbegeleider;
  • Combinatiefunctionaris in de praktijk;
  • Systeemtherapie voor vaktherapeuten;
  • Trainerweerbaarheid;
  • Neurolinguistisch programmeren (NLP) en psychomotorische therapie.
 • Hogeschool van Amsterdam in Amsterdam: De lerarenopleiding lichamelijke opvoeding (ALO) is een onderdeel van de opleiding Bewegen, Sport en Voeding. Al meer dan tien jaar verzorgt het Expertisecentrum, Sport en gezondheid (ESG) bij- en nascholingscursussen voor professionals. Op dit moment heeft het expertisecentrum dertig cursussen in de aanbieding op het gebied van:
  • Onderwijs, Sport en Bewegen;
  • Fitness;
  • Voeding en diëtiek.
  Eind 2011 heeft de ALO het 85-jarig bestaan gevierd met als motto 'Verleden, heden en toekomst'. Niet alleen in het verleden heeft de opleiding oog gehad voor de professionalisering van de afgestudeerden, die zorg zal ook in de naaste toekomst handen en voeten krijgen. Het sleutelwoord is ook hier: maatwerk.
  Meer informatie over het aanbod is te vinden op: www.hva.nl. Voor vragen kunt u mailen naar esg@hva.nl.
 • Fontys Sporthogeschool in Tilburg en Sittard. Deze hogeschool kent drie afstudeerrichtingen:
  • Sports & Education, waartoe de lerarenopleiding lichamelijke opvoeding (ALO) behoort;
  • Sports & Wellness;
  • Sports & Leisure.
  Met ingang van 1 september 2012 komen alle opleidingen onder één dak in een nieuwe accommodatie in Eindhoven.
  In een andere tekst is al ruim aandacht besteed aan de nascholingsactiviteiten die door de ALO in de loop der jaren zijn gerealiseerd. Op dit moment is de zorg voor de posthbo-opleidingen en -cursussen in handen van Sport Zakelijk. Om antwoord te kunnen geven op de uitdagingen van morgen, biedt Sport Zakelijk op het gebied van sport- en bewegingseducatie een totaalpakket aan opleidingen en cursussen. Om een bijdrage te leveren aan de professionalisering van de sport- en beweegsector zijn dat op dit moment:
  • Master of Sports;
  • Master Motorische remedial teaching;
  • De deeltijdopleiding leraar lichamelijke opvoeding;
  • De gymbevoegdheid basisonderwijs, groep 3 tot en met 8;
  • De cursus motorische begeleiding.
  Voor meer informatie over het actuele aanbod kan contact worden opgenomen met Sport Zakelijk: 0877-877522 b.g.g. 0877-870199. Vragen kunnen ook worden gesteld via sportzakelijk@fontys.nl.
 • Hogeschool Arnhem en Nijmegen: Het Instituut Sport- en bewegingsstudies. Dit instituut, de jongste loot aan de ALO-boom, kent drie bacheloropleidingen: Leraar Lichamelijke Opvoeding, Sport gezondheid en Management en Sport- en Bewegingseducatie. Gezien de jonge leeftijd van het bestaan kent de opleiding tot leraar lichamelijke opvoeding nog geen nascholingstraditie. In de toekomst worden alle nascholingsactiviteiten gebundeld in HAN SENECA, het Expertisecentrum voor Sport, Arbeid en gezondheid. De dienstverlening van dit centrum is wetenschappelijk onderbouwd en op maat gesneden. HAN SENECA vormt de schakel tussen werkveld en het onderwijs. Meer informatie over de programmering van het op maat gesneden aanbod is te krijgen via seneca@han.nl, telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 024-3531262. Algemene informatie is te verkrijgen via HAN Voorlichtingscentrum (HVC): 024-3530500 en info@han.nl.