Venster

Paalbergconferentie

Periodieke studiedagen en permanente nascholing

Een voorzichtig begin
De gedachte dat nascholing een verplichtend karakter moet hebben, is van recente datum. De belangstelling voor de registratie van de leraar LO speelt daarbij een belangrijke rol. Tot het midden van de 20ste eeuw heerste de gedachte dat afgestudeerden, op basis van de initiële opleiding, tot in lengte van jaren adequaat waren toegerust. Aan en over geïnstitutionaliseerde, systematische structurele nascholing werd niet of nauwelijks nagedacht. Met de Paalbergconferentie, de eerste meerdaagse conferentie in 1949 te Ermelo, is daar verandering in gekomen. Deze conferentie heeft de opmaat gevormd voor alle andere korte en meer langdurige activiteiten die in het kader van nascholing, post-initiëel opleiden, zijn georganiseerd.

Een landelijke aanpak
Na WO II zijn er, mede gesteund door de KVLO en Thomas van Aquino , ook op andere plaatsen landelijke betekenisvolle studiedagen georganiseerd. Drie systematiekconferenties hebben aandacht gevraagd voor de betekenis van een systematische indeling binnen de lichamelijke opvoeding, de consequenties voor de lesindeling en bij een bezinning op de doelstellingen en de consequenties daarvan voor leerplanontwikkeling.
Aan een landelijke heroriëntatie op de LO hebben ook de Twentse studiedagen een belangrijke bijdrage geleverd. Tussen 1970 en 1980 hebben 350-750 collega's in Enschede stilgestaan bij een breed scala aan thema's die een vernieuwend licht hebben geworpen op de relatie theorie en praktijk van en voor de LO. Voor de start van deze studiedagen in het oosten van het land zijn de eerste Thomas Oriëntatiedagen al georganiseerd in 1966 te Den Bosch. Deze oriëntatiedagen zijn niet weg te denken uit het nascholingsaanbod. Door de jaren heen hebben 350-450 collega's van de gelegenheid gebruikgemaakt een nieuwe impuls te geven aan het vakmanschap.
Met de Thomas-jazzdansdagen heeft Thomas van Aquino een tweede ijzer in het vuur van het landelijk nascholingsaanbod.

Van landelijk naar opleidingsgebonden
Sinds de jaren tachtig is de financiering van de nascholing bij de initiële opleidingen (ALO's) komen te liggen. In de eigen regio zorgde elke ALO voor een gezamenlijk optrekken met enkele afdelingen van de KVLO. In het zuiden raakte Thomas van Aquino actief betrokken bij de opleiding in Tilburg. Landelijk leidde alle samenwerking tot de Landelijke Nascholings Commissie. In deze werden afspraken gemaakt tussen de ALO's, de KVLO, de inspectie Hoger Onderwijs, de pedagogische centra (KPC Groep, CPS en APS) en de SLO. Jaarlijks werd vanuit de aangegeven samenwerking nagedacht over welk aanbod relevant zou kunnen zijn. Vanaf 1992 werd de nascholing minder vanuit de aanbodkant, aanbodgestuurd, en veel meer vanuit vraag uit het werkveld, vraaggestuurd, ingevuld.

Weer terug bij af?
Rond de millenniumwisseling ontstond weer een landelijke krachtenbundeling. De KVLO en de verschillende opleidingen staan garant voor themagebonden nascholing. Die nascholing is afgestemd op de doelgroep c.q. het type onderwijs: basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Binnen het voortgezet onderwijs is aandacht voor de eerste (basisvorming) of tweede fase, met aandacht voor LOI en LOII, later Bewegen, Sport & Maatschappij (BSM) genoemd. Ook aan het vmbo werd aandacht besteed.

Permanent competent
Vooral bij de recent afgestudeerden aan de ALO's bestaat de levende overtuiging dat aan het eigen vakmanschap gewerkt moet blijven worden. Ze zijn vertrouwd geraakt met persoonlijke leerdoelen die op basis van een sterkte-zwakteanalyse geformuleerd worden. Competent blijven vraagt om een voortdurende verbreding en verdieping van kennen en kunnen, zowel didactisch, methodisch als pedagogisch. Aan die kwaliteitsgarantie willen KVLO, Thomas van Aquino en de zes opleidingen ook in de toekomst een bijdrage blijven leveren.

Literatuurverwijzingen
  • Bovend'eerdt, J.H.F. en Loo, H.M.P.G. van der (1974). Verslag derde internationale systematiekconferentie 19-22 september 1973, in Thomas, 14 (1974) 5, pag. 142-150 en 162-163.
  • Derks, M. (2000). Bezield bewegen. 50 jaar Thomas van Aquino, katholieke vereniging van lichamelijke opvoeding (1950-2000). Zeist: Jan Luiting Fonds. Nummer 68 in de serie uitgaven van het JLF.
  • Jan Luiting Fonds (1957). Verslag van de Conferentie voor systematiek en methodiek van de lichamelijke opvoeding, Pietersberg januari 1957, Zeist: Jan Luiting Fonds. Nummer 21 in de serie uitgaven van het JLF.
  • Tilborg, C.G.A.Th. van (2000). Sedimenten van sentimenten. 75 jaar Academie voor Lichamelijke Opvoeding Tilburg (1924-1999). Tilburg: Fontys Hogescholen.
Externe links

Auteur: Henk van der Loo (versie 2012 en 2020)

Aftermovie studiedag VO 2020 Den Haag Bron: KVLO
In de rode AMVJ-driehoek is het kamphuis in Ermelo zichtbaar.

Logo 1e Studie Conferentie op ‘de Paalberg’

De Paalberg rond 1950.

De Paalberg rond 1950

Training zaalhockey.

Training zaalhockey

Zelfs ringen in de open lucht als nascholing tijdens ‘De Ermeloconferenties’ op De Paalberg (begin jaren vijftig).

Nascholing op De Paalberg

Kogelstoten in de zaal.

Kogelstoten in de zaal

Buitenaanzicht De Paalberg.

Buitenaanzicht De Paalberg

Optimale samenwerking.

Optimale samenwerking

Hulpverlenen tijdens ‘De Ermeloconferenties’. Links Jaap Kugel (begin jaren vijftig).

Nascholing op De Paalberg

Oefenen volleybal.

Oefenen volleybal