Afkortingen

AALO Amsterdamse Academie voor Lichamelijke Opvoeding
ACHODLO Adviescommissie Herstructurering Opleiding Docenten Lichamelijke Opvoeding
ACLO Adviescommissie Leerplan Ontwikkeling
AGOV Amsterdamse Gymnastiek Onderwijzers Vereniging
AIESEP International Association Physical Education in Higher Education
AJVM Amsterdamsche Jonge Mannen Vereeniging
ALO Academie voor Lichamelijke Opvoeding
ALODO Academie voor Lichamelijke Opvoeding Directeuren Overleg
AMVJ Algemene Maatschappij Voor Jongeren (oorspronkelijk: Amsterdamsche Maatschappij voor Jongemannen)
APS Algemeen Pedagogisch Studiecentrum
BAVO Basisvorming
BNO Bond van Nederlandse Onderwijzers
BOK Beweging-Onderwijs-Kommunikatie (BOK-project)
BOS Buurt Onderwijs Sport
BRES Beweging, Recreatie en Spel
BS&V Bewegen, Sport & Voeding
BSM Bewegen, Sport & Maatschappij
BSWS Stichting Bevordering Sociaal Wetenschappelijk Sportonderzoek
CALO Christelijke Academie voor Lichamelijke Opvoeding
CHA Centrale van Hogere Ambtenaren
CILG R.K. Centraal Instituut tot vorming van Leerkrachten voor de Gymnastiek
CIOS Centraal Instituut tot Opleiding van Sportleiders
CITO (voorheen Centraal) Instituut voor Toetsontwikkeling
CMHA/CMHF Centrale van Middelbare en Hogere Ambtenaren (tegenwoordig functionarissen)
CML Commissies Modernisering Leerplan
CMLLO Commissie Modernisering Leerplan Lichamelijke Opvoeding
CPS Christelijk Pedagogisch Studiecentrum
CRM (Ministerie van) Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk
DLO Didactiek Lichamelijke Opvoeding
EFA Educatieve Faculteit Amsterdam
ESF Europese Schoolsport Federatie
FICEP Fédération Internationale Catholique d’Éducation Physique et Sportive
FIEP Fédération Internationale d’Eduction Physique
FNS Federatie Nederlandse Schoolsport
FOO Faculteit Onderwijs en Opvoeding
GALO Groningse Academie voor Lichamelijke Opvoeding
GOV Gymnastiek Onderwijzers Vereniging
HALO Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding
havo Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
hbo Hoger Beroeps Onderwijs
hbs Hogere Burgerschool
HFC Haarlemsche Football Club
HPO Hoger Pedagogisch Onderwijs
IAZL Internationale Arbeitskreis für Zeitgemässe Leibeserziehung (IAZL)
IBS Instituut voor Sport- en BewegingsStudies
ICHPER International Council on Health Physical Education and Recreation
IFLO Interfaculteit Lichamelijke Opvoeding
ISF Internationale Schoolsport Federatie
ito Individueel Technisch Onderwijs
IWHBO Invoeringswet Wet op het Hoger Beroepsonderwijs
JLF Jan Luiting Fonds
KALO Katholieke Academie voor Lichamelijke Opvoeding
KB Koninklijk Besluit
KDC Katholiek Documentatie Centrum
KNCGV Koninklijk Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond
KNGB Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond
KNGU Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie
KNGV Koninklijk Nederlandsch Gymnastiek-Verbond
KNVB Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond
KNVLO Koninklijke Nederlandse Vereniging van Leraren en Onderwijzers in de Lichamelijke opvoeding
KPC Katholiek Pedagogisch Centrum (nu KPC-groep)
KVLO Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding
lbo Lagere Beroepsonderwijs
LCN Landelijke Commissie Nascholing
leao Lager Economisch en Administratief Onderwijs
lhno Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs
LIO Leraar In Opleiding
LO Lichamelijke Opvoeding
LOOT Landelijk Overleg Onderwijs Topsport
LPC Landelijke Pedagogische Centra
mavo Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs
mbo Middelbaar beroepsonderwijs
MDGO-SB Middelbaar Dienstverlenend en Gezondheidszorg Onderwijs Sport en Bewegen
MMS Middelbare Meisjesschool
MO Middelbaar Onderwijs
MO-P Akte gymnastiek Middelbaar Onderwijs
MOPER MOtor PERformance Fitness Test
MR Medezeggenschapsraad
MRT Motorische Remedial Teaching
mulo Meer Uitgebreid Lager Onderwijs
NASB Nederlandse Arbeiders SportBond
NBB Nederlandse Basketball Bond
NCS Nederlandse Culturele Sportbond
NCSU Nederlandse Christelijke Sportunie
NCvLO Nederlandse Christelijke Vereeniging van Leeraren en Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding
Nevobo Nederlandse Volleybalbond
NGV Nederland Gymnastiek Verbond
NILO Nederlands Instituut voor Lichamelijke Opvoeding
NIOD Nederlands Instituut voor oorlogs-, holocaust en genocidestudies
NISB Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
NKGB Nederlandse Katholieke Gymnastiek Bond
NKS Nederlands Katholieke Sportfederatie
NKSR Nederlandse Katholieke Schoolraad
NLO Nieuwe Leraren Opleiding
NNGB Nederlandse Norm Gezond Bewegen
NOC Nederlands Olympisch Comité
NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité en Nederlandse Sport Federatie
NOIB Nederlands Opleidings Instituut voor het Buitenland (NOIB), heden Nyenrode Business Universiteit
NSA Nederlandse Sport Alliantie
NSB Nationaal Socialistische Beweging
NSDAP Nationaal Socialistische Duitse Arbeiders Partij
NSF Nederlandse Sport Federatie
NSF/NOC Nederlandse Sportfederatie/Nederlands Olympisch Comité
NSO Nationaal Sport Overleg
O&W (Ministerie van) Onderwijs en Wetenschappen
OC&W (Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
OKW (Ministerie van) Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
OSO Opleidingen voor Speciaal Onderwijs
OSS Overlegorgaan voor School en Sport
pabo Pedagogische Academie voor het Basis Onderwijs
RBO Remediërend bewegingsonderwijs
SBL Stichting Beroepskwaliteit Leraren
SCALO Aanvankelijk: Sport Club Academie voor Lichamelijke Opvoeding; later: Studenten Corps Academie voor Lichamelijke Opvoeding
SDV Sport, Dienstverlening en Veiligheid
SGM Sport, Gezondheid, Management
SLO Instituut (voorheen Stichting) voor Leerplanontwikkeling
SMLO School voor Militaire Lichamelijke Opvoeding
SNS Stichting Nederlandse Schoolsport
SPALO Speciale Opleiding MO Lichamelijke Opvoeding
SPECO SPortECOnomie (opleiding Sport & Marketing/Management Fontys)
SSS Stichting Spel en Sport
STC Schaalvergroting, Taakverdeling en Concentratie in het hbo
Stichting MBvO Stichting Meer Bewegen voor Ouderen
SVM Sectorvorming en Vernieuwing in het mbo
SWLOS Stichting voor de Wetenschap van de Lichamelijke Opvoeding en de Sport
TLO Theorie Lichamelijke Opvoeding
ULO Uitgebreid Lager Onderwijs
UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen
VAS (afdeling) Voorlichting, Advisering en Scholing (KVLO)
VGON Vereeniging van Gymnastiek-Onderwijzers in Nederland
vmbo Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs
VO Voortgezet Onderwijs
VSG Vereniging Sport en Gemeenten
VU Vrije Universiteit Amsterdam
vwo Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
VWS (Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WEB Wet Educatie en Beroepsonderwijs
WHBO Wet op het Hoger Beroepsonderwijs
WHW Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek
WO II Tweede Wereldoorlog
WVC (Ministerie van) Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
WVO Wet op het Voortgezet Onderwijs