Canonlo

Ons Tijdschrift

(Venster: )

Ons Tijdschrift was het orgaan van de NCvLO. Het oudst bewaarde nummer is gedateerd met 3e jrg., nr. 10 (15 juni 1936). Hieruit kan terugredenerend worden verondersteld dat de eerste jaargang op 15 september 1933 is gestart.
Het meest recent bewaarde nummer is gedateerd met 16e jrg. nr. 4 (januari 1950). Volgens notulen van het dagelijks bestuur van het KNCGV d.d. 15-07-1950 bestond Ons Tijdschrift toen nog steeds. Het blad verscheen maandelijks. De jaargangen liepen parallel met het onderwijsjaar (vanaf en tot zomervakantie). In het begin verschenen de nummers per vijftiende van de maand. De omvang varieerde van acht tot twintig pagina's per nummer. De oplage bedroeg 80 exemplaren (nov. 1939), de prijs was f 3,- per jaar (1939). De redactie werd gevoerd door J.C. van Asch (± 1936-1948), J. van Ooyen, G. Groenman, C.C.F. Gordijn en F.E. Koelman

Bewaarplaatsen:
  1. Bibliotheek Ministerie van Onderwijs (jrg. 6 t/m 8; incompleet).
  2. Kopieën van 1. alsmede een aantal andere nummers zijn in bezit van P. Heij te Zwolle. In bruikleen aan de Stichting CCF (Zwolle).
  3. Er zijn geen verdere bewaarplaatsen bekend.