Canonlo

't Web, Netwerk rondom Bewegen

(Venster: Vakbladen voor leraren lichamelijke opvoeding)

Historie
Zoals de naam aangeeft, wil ’t Web, Netwerk rondom Bewegen (hierna: ’t Web) een spin zijn in het web van het netwerk van de beweeg- en sportwereld. Zoals een spin haar web weeft, zo wil ’t Web de professionals in de beweegpraktijk met elkaar verbinden. Vanuit een relationele visie op de mens en zijn beweegwereld, wil het deze spilfunctie uitdragen.
Door de bewegingsonderwijzer en -pedagoog C.C.F. Gordijn heeft deze relationele visie met de oprichting van de Christelijke Academie voor Lichamelijke Opvoeding in 1946 zijn kleur gekregen.

Begin jaren zestig werd onder de leiding van Gordijn vanuit het Christelijk Paedagogisch Studiecentrum (CPS) de werkgemeenschap voor bewegingsonderwijs opgericht, met als bestuursleden onder meer J.C. van Asch, R.M. Bloem, J. Volbeda, P. Meerdink, en C. van den Brink. De naam veranderde al snel in Werkgroep Bewegingsonderwijs. De Werkgroep werd in de jaren zeventig onder meer voorgezeten door J.W.I. Tamboer. In 1969 werd het Tijdschrift voor Bewegingsonderwijs het informatiebulletin van de Werkgroep. In de redactieraad zaten onder meer C.C.F. Gordijn, B. J. Crum, J. van Asch, R. H. Rozendal en E. Kruithof. Toen in 1979 op initiatief van onder anderen G. van Driel de vereniging Werkgroep Bewegingsonderwijs werd opgericht, ging het tijdschrift verder als ’t Web. De naam van de Werkgroep veranderde na enige tijd in ’t Web, Netwerk rondom Bewegen.

Onder de vlag van de C.A.L.O. (nu: Calo Hogeschool Windesheim Zwolle) heeft de Werkgroep (nu: ’t Web) zich verder ontwikkeld en ontplooid.

’t Web, Netwerk rondom Bewegen heeft een duidelijke visie op het menselijk zich bewegen. Er zijn grofweg drie werkvelden in onze maatschappij te onderscheiden waarin dit menselijk zich bewegen aan bod komt:

  • bewegingsonderwijs;
  • sportmanagement en beleid;

Bewegingsantropologie
De relationele visie laat zich kortweg beschrijven als een bepaalde manier van bewegend in de wereld staan. Als kind is men al gericht op zijn omgeving en probeert die al grijpende te begrijpen. De mens is een intentioneel handelend wezen, dat betekenis geeft aan de wereld rondom hem. In het handelen (bewegingshandelend) gaat hij een relatie aan met zijn omgeving waarin andere mensen en zaken een betekenisvolle en beslissende rol spelen. In de gymles leert het kind zich bijvoorbeeld te ontwikkelen door samen met andere kinderen in verschillende activiteiten een bewegingsuitdaging aan te gaan. Tijdens een sporttoernooitje in de wijk worden jongeren gestimuleerd om te ervaren hoe betekenisvol de sport- en beweegactiviteiten zijn, zodat ze daar op plezierige, gezonde en sociale wijze hun vrije tijd mee kunnen invullen. Op het terrein van de bewegingsagogie en -therapie krijgen bewegingsactiviteiten hun specifieke betekenis voor de cliënten wanneer ze behulpzaam zijn bij het verminderen of wegnemen van hun last, klacht en/of beperking.

Missie
Bewegen en sporten is altijd een kwestie van dialoog in de driehoeksverhouding van de deelnemer(s), de professional (onderwijzer, therapeut of manager) en de context of situatie waarin de activiteiten plaatsvinden. In deze verbindende en dialogische visie ziet ’t Web een grondslag om zijn activiteiten verder aan op te hangen en van daaruit verder uit te bouwen. ’t Web is de enige vereniging in Nederland die deze relationele kijk op bewegen blijvend vorm geeft. De vereniging ontwikkelt producten (vakliteratuur) en processen (organiseert symposia, studiedagen en workshops) vanuit deze visie en ondersteunt mensen in de genoemde werkvelden bij het verder ontwikkelen van voor hun werksituatie relevante kwesties. Zonder ’t Web zou een belangrijke spreekbuis en ontwikkelplatform ontbreken in het Nederlandse beweeglandschap. ’t Web is een vereniging die uit nauw betrokken mensen bestaat en met als centrale drijfveer het uitdragen van een relationele visie op bewegen.

Bron: Herman Verveld.