Venster

Van Richting naar SPORTgericht

Joop Richters, leraar lichamelijke opvoeding, is in 1946 de grondlegger van een nieuw vakblad voor leraren lichamelijke opvoeding: Richting. In het 'Ter Inleiding' in het eerste nummer (oktober 1946) lezen we: 'Richting is, zoals zo vele periodieken, ontstaan uit de mening, dat er behoefte aan was. Niet iedereen zal die mening delen. Richting zal trachten door zijn inhoud te overtuigen.' Het nieuwe tijdschrift 'wil in de eerste plaats een gids zijn; niet alleen voor hen die zich reeds op de gebieden van de lichamelijke opvoeding en sport bewegen, maar ook voor de velen, die buiten deze gebieden staan of er slechts zijdelings mee te maken hebben. Het richt zich op 'de lichamelijke opvoeding in schoolverband en op de lichamelijke opvoeding en sport in hun verhouding tot het gezin, de jeugdbeweging en het bedrijfsleven' en wil 'rekenen op de belangstelling van hen, die in enig verband verantwoording op zich hebben genomen voor de mentale en physieke vorming van de Nederlandse jeugd. Het blad 'wil de aandacht richten, ook van hen, die wellicht nog sceptisch staan tegenover de waarde van lichamelijke opvoeding en sport en van degenen die wel inzien dat lichamelijke opvoeding en sport van belang zijn, maar nog niet goed weten wat er in de praktijk mee te beginnen'.
Richting staat in de beginperiode onder redactionele leiding van P.J. Rippe, K.H. van Schagen en J.H. Nieuwenhuis, verschijnt maandelijks en telt zo'n 3.000 abonnees. De bijdragen zijn in hoofdzaak methodisch en didactisch van aard en gaan vooral over kleutergymnastiek, gebruik en mogelijkheden van diverse toestellen, rhythmische gymnastiek, zwemmen, atletiek en spel. Tot de medewerkers behoorden onder anderen J.M. Berrevoets, F.J.J. Buytendijk, H.A. Holzappel, J. Jongbloed, J. van Driel, H. Ouwersloot, C. Ras, J.P.M. Richters, P.J. Rippe, K.H. van Schagen, J. C. Wilmans, M.W. Woerdeman en W. van Zijll.

In 1979 verschijnt, naast Richting, het eerste nummer van Sport-Gericht. De initiatiefnemer is J.P. Mazure, oud-redactielid van Richting. Hij schrijft in het 'Voorwoord': 'Een droom ligt voor u, mijn droom... Een jaar of zes geleden dacht ik dat het mogelijk zou zijn. Dat een blad dat zich zou richten op sporttechnisch en bestuurlijk kader, levensvatbaar zou zijn. Het zou een periodiek moeten worden dat een link zou leggen tussen de wat abstracte wereld van het wetenschappelijk sportonderzoek en de praktijk.' Mazure is zelf hoofdredacteur en de overige redactieleden zijn Leo Hamers, Jaap van Leeuwen, John Linse en Annemiek Timmer-Min. Tot de vaste medewerkers behoren onder meer Fred Brouns, Frits Oldenburger, Louis Chuyt, Rob Sieckmann en Ruud van Wissen.

In oktober 1988 neemt Dick Sol, mede namens de overige redactieleden van Richting Jef Swinkels en Max Koops, in het voorwoord afscheid van Joop Richters, de grondlegger van het blad.

In oktober 1991 gaan Richting en Sport-Gericht samen en verschijnt het tijdschrift Richting Sport-Gericht, met als ondertitel 'Vakblad voor training, onderwijs en wetenschap'. Hoofdredacteur is Dick Sol en de redactie bestaat verder uit Toine van de Goolberg, Max Koops en Bert van Wingerden. De plaats van de laatste wordt vanaf 1995 ingenomen door Gerard van der Poel.
Inmiddels heet het zesmaal per jaar verschijnende tijdschrift al geruime tijd kortweg SPORTgericht, met als ondertitel 'Vakblad voor specialisten in beweging'. Hoofdredacteur is Gerard van der Poel, de overige redactieleden zijn Hanno van der Loo, Jorrit Reehorst en Wigert Thunnissen. Jacques van Rossum is vaste medewerker.

Bron: Max Koops.

Voorpagina tijdschrift Richting, 4e jaargang no. 2, november 1949.

Voorpagina Richting (1949)

Voorpagina tijdschrift Sport-gericht, jaargang 12, november 1990.

Voorpagina Sport-gericht (1990)

Voorpagina tijdschrift Richting Sport Gericht, jaargang 53, nr. 3, mei 1999.

Voorpagina RSG (1999)

Voorpagina tijdschrift SPORTgericht, 66e jaargang, 2012, nr. 1.

Voorpagina SPORTgericht (2012)