Biografieën

Bibliografie Gerardus, Arnoldus Nicolaus Allebé

 • Allebé, G.A.N. & Luchtmans, J. (1830). Gerardi Arnoldi Nicolai Allebé… Commentatio, qua respondetur ad quaestionem chemicam, a nobilissima facultate disciplinarum mathematicarum et physicarum, in academia lugdunobatava, A. MDCCCXXIX, propositam: Instituatur aquae marinae analysis accurata, et inquiratur quaenam sint ejus principa perpetua, qua contra accessoria et minus constantia, tum quibus utrorumque jodium et bromium sint accensenda; exponatur denique, qua ratione singula illa principia separentur et depurenturLugduni Batavorum: s.n.
 • Allebé, G.A.N. (1836). Specimen medicum inaugurale de aquis medicatis sive salubribus. (diss.).Amsterdam: Van Leeuwen.
 • Allebé, G.A.N. (1844). De strijd op Duiveland in het jaar 1304. De Gids 8.
 • Allebé, G.A.N. (1845). De ontwikkeling van het kind naar ligchaam en geest: eene handleiding voor moeders bij de eerste opvoeding. Amsterdam: Caarelsen & Co. Dit werk werd door ‘het Nut’ uitgegeven als: ‘Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders. Leiden, 1853: D. Du Martier & Zn.
 • Allebé, G.A.N. (1848). De ontwikkeling van het kind naar ligchaam en geest: een handleiding. 2e verm. Amsterdam: Caarelsen.
 • Allebé, G.A.N. (1849). Wasch- en badhuizen in Amsterdam. s.l.: s.n.
 • Allebé, G.A.N. (1853). Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders. Leiden: s.n.
 • Allebé, G.A.N. (1854). Hoe moet een minnenbureau worden ingericht. Ned. Weekblad voor Geneeskundigen.
 • Allebé, G.A.N. (1854). Pogingen tot oprichting van bad- en waschhuizen te Amsterdam. Ned. Weekblad voor Geneeskundigen. Amsterdam: Van Rossen.
 • Allebé, G.A.N. (1855). Boekbespreking van: M. Kloss: Die weibliche Turnkunst, ein Bildungsmittel zur Förderung der Gesundheit und Anmuth des Frauengeschlechts. Für Eltern und Erzieherinnen. Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde.
 • Allebé, G.A.N. (1856). Handboek der algemeene en bijzondere gezondheidsleer van F. Oesterlen; uit het Hoogduitsch vert. en voor geneeskundige en andere beschaafde lezers bew. door G.A.N Allebé. Amsterdam: P.N. van Kampen.
 • Allebé, G.A.N. (1856). Kunstmatige ligchaamsoefeningen voor de vrouwelijke jeugd. De Gids 20.
 • Allebé, G.A.N. (1856). Gymnastisch onderwijs te Amsterdam. Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde.
 • Allebé, G.A.N. (1856). Over het al of niet gevaarlijke der gymnastiek. Schat der Gezondheid. Tijdschrift voor alle standen tot bevordering van de volkswelvaart door verspreiding van eenvoudige beginselen van gezondheidsleer en openbare gezondheidsregeling op het individueel leven en maatschappelijk leven.
 • Allebé, G.A.N. (1856). Catalogus van de bibliotheek der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst. Amsterdam: s.n.
 • Allebé, G.A.N. (1857). Onderzoek naar de waarde van kunstmatige lichaamsoefeningen voor de vrouwelijke jeugd. Amsterdam: Van Kampen.
 • Allebé, G.A.N. (1857). Een uitgebreide boekbespreking van de volgende werken van de Duitse medicus D.G.M. Schreber:
  • Das Turnen vom ärtzlichem Standpunkte, zu gleich als Staatsangelegenheit dargestellt (1843).
  • Kinesiatrik oder die gymnastische Heilmethode. Für Aerzte und gebildete Nicht ärzte nach eigenen Erfahrungen dargestellt (1852).
  • Die schädlichen Körperhaltungen und Gewohnheiten der Kinder, nebst Angabe der Mittel dagegen (1853).
  • Aerztliche Zimmer-Gymnastik oder Datstellung und Anwendung der unmittelbaren Heilgymnastische Bewegungen, für jedes Alter und Geschlecht (1857).
  • Onze kinderen. Hunne kwade gewoonten en nadeelige ligchaamshoudingen, benevens opgave der middelen daartegen (vertaald, 1857).
  • Geneeskundige Kamer-Gymnastie of voorbehoedende en genezende ligchaamsbewegingen (vertaald, 1857).
  • Kamergymnastie (steengravure met afbeeldingen van 45 bewegingsvormen Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.
 • Allebé, G.A.N. (1858). Vaccinatie en revaccinatie. Amsterdam: s.n.
 • Allebé, G.A.N. (1858). Schaatsenrijden en stelten loopen. Schat der Gezondheid.
 • Allebé, G.A.N. (1858). Over het al of niet gevaarlijke der gymnastiek. Schat der gezondheid.
 • Allebé, G.A.N. (1859). Over physische opvoeding en gymnastiek: aforismen en leerstellingen. Schat der Gezondheid.
 • Allebé, G.A.N. (1859). De gymnastiek, bevorderlijk voor het leeren. Schat der Gezondheid.
 • Allebé, G.A.N. (1860). Over beweging en rust. Haarlem: C. Zwaardemaker.
 • Allebé, G.A.N. (1860). Voorlezing over den menschelijken ouderdom, beschouwd als tijdperk van inwendige ontwikkeling bij uitwendig verval. s.l.: s.n.
 • Allebé, G.A.N. (1860). Levensregeling voor kinderen die aanleg tot klierziekte hebben of reeds aan die ziekte lijden. s.l.: s.n.
 • Allebé, G.A.N. (1860). Beweging. Schat der Gezondheid.
 • Allebé, G.A.N. (1861). De vrouw in betrekking tot de gezondheidsleer. s.l.: s.n.
 • Allebé, G.A.N. & Capellen, H. van (1861). De gezondheidsvereischten van schoolgebouwen: met toepassing op de lokalen der openbare armenscholen te Amsterdam. Haarlem: A.C. Kruseman.
 • Allebé, G.A.N. (1863). Schoollocalen en schoolmeubelen. s.l.: s.n.
 • Allebé, G.A.N. (1864). De leefregelkunde der kindsheid in de laatste jaren. Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskundigen.
 • Allebé, G.A.N. (1865). Rugleuningen aan schoolbanken. s.l.: s.n.
 • Allebé, G.A.N. (1865). De ontwikkeling van het kind naar ligchaam en geest: handleiding voor moeders. (3de verm.; grootendeels omgew.). Amsterdam: Caarelsen & Co.
 • Allebé, G.A.N. & Lilaar, R.A.(1867). Verslag der Amsterdamsche Cholera-Commissie. Amsterdam: Stadsdrukkerij.
 • Allebé, G.A.N. (1874). Enquête naar den toestand der bewoonde kelders in de gemeente Amsterdam. Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskundigen 18, 1, p. 165-175.
 • Allebé, G.A.N. (1875). Neerlands wettige strijdkrachten tegen een machtigen vijand: bijdrage tot de algemene gezondheidsleer. Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Departement Leiden: A.W. Sijthoff.
 • Allebé, G.A.N. (1876). Onderwijs in de gezondheidsleer hier te lande. Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskundigen.
 • Allebé, G.A.N. (1878). Gymnastiek voor meisjes: Bewegingen en rust: twee hygiënische studiën. Amsterdam: Van Kampen.
 • Allebé, G.A.N. (1880). Voorlezingen over gezondheidsleer voor de geneeskundige kring te Amsterdam; de vrouw in betrekking tot de gezondheidsleer; Over bewegen en rust. Haarlem: C. Zwaardemaker.
 • Allebé, G.A.N. (1887). De ontwikkeling van het kind naar lichaam en geest: handleiding voor moeders. (6de druk). Amsterdam: Tj. Van Holkema.
 • Allebé, G.A.N. (1908). De ontwikkeling van het kind naar lichaam en geest: handleiding voor moeders. 8ste uitg. Amsterdam: Caarelsen & Co.
Allebé in april 1877 (stadsarchief Amsterdam).

Gerard Allebé 66 jaar (stadsarchief Amsterdam)

Zoon en kunstenaar August Allebé (collectie Dordrechts museum).

Zoon en kunstenaar August Allebé (collectie Dordrechts museum)

fotoportret van Allebé door Albert Greiner.

fotoportret van Allebé door Albert Greiner

Begraafplaats Zorgvlied Amsterdam (beeldbank stadsarchief Amsterdam).

Grafmonument van G. Allebé (beeldbank)