Biografieën

Driel, Gert van

Bewogen en bevlogen voor de kwaliteit van bewegingsonderwijs: 40 jaar bij de CALO en voorzitter van de KVLO (2001-2010)

Gert van Driel werd op 17 september 1950 in Hasselt geboren. In zijn jeugd nam hij als fanatiek turner bij ACGV te Arnhem deel aan wedstrijden en demonstraties, met name op de onderdelen minitramp springen en lange mat. Tevens werkte hij als coach bij diverse gymnastiekverenigingen. Na het behalen in 1969 van het havo-diploma aan het Christelijk Lyceum Arnhem ging hij studeren aan de Christelijke Academie voor Lichamelijke Opvoeding (CALO) te Arnhem Na zijn afstuderen (1973) aan de CALO volgde een jaar militaire dienst en daarna werkte Van Driel twee jaar als vakleerkracht bewegingsonderwijs aan enkele basisscholen in Lelystad. In die periode startte hij ook met de studie aan de Interfaculteit Lichamelijke Opvoeding in Amsterdam. Al jong (1976) werd hij benoemd aan de CALO als docent turnen en methodiek turnen. Later vervulde hij daar, tot aan zijn pensioen in 2016, diverse functies. Van 1995-2001 was hij afdelingsdirecteur en vanaf 2006 maakte hij deel uit van de kenniskring Bewegen en Gedragsbeïnvloeding en vervolgens van de kenniskring Bewegen School en Sport.

Hoofdbestuur Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
In 1996 werd Van Driel lid van het hoofdbestuur van de KVLO, de vakorganisatie voor lichamelijke opvoeding en de beroepsgroep. In 2001 stopte hij als afdelingsdirecteur van de CALO omdat hij werd gekozen tot voorzitter van de KVLO en hij bleef dat tot Jan Rijpstra hem in 2010 als voorzitter opvolgde. In zijn bestuursperiode werd Van Driel ook bestuurslid van diverse organisaties op het gebied van bewegen en sport, zoals het Jan Luiting Fonds (JLF), het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), de Nationale Sportweek en de European Physical Education Association (EUPEA). Tegelijkertijd bleef hij steeds twee dagen werkzaam op de CALO in Zwolle. Bij zijn afscheid als voorzitter werd Van Driel benoemd tot erelid van de KVLO.

Beroepsprofiel en wegbereider register voor leraren lichamelijke opvoeding
De kwaliteit van het werkveld lichamelijke opvoeding staat bij de KVLO, zeker ook tijdens de bestuursperiode van Van Driel, hoog op de prioriteitenlijst. Hij schreef mee aan twee beroepsprofielen voor leraren lichamelijke opvoeding. In beide beroepsprofielen werd uitgegaan van competenties. In het Beroepscompetentieprofiel van 2004 werd aan de hand van een tiental kerntaken een schets gemaakt van de competenties waarover een leraar moet beschikken (Van Driel et al., 2004). Deze competenties heeft de leraar nodig om de dilemma’s, die zich met enige regelmaat voordoen in zijn werk, het hoofd te kunnen bieden. In het beroepsprofiel van 2010 werd aangesloten bij de beroepseisen zoals die door de toenmalige Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL), tegenwoordig de Onderwijscoöperatie (OC), zijn beschreven in zeven lerarencompetenties. Deze zijn verwerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), in de Wet Beroepen in het Onderwijs (BIO) in het Besluit Bekwaamheidseisen Onderwijspersoneel (OCW, 2005b).

Het KVLO-Register voor leraren lichamelijke opvoeding werd onder het voorzitterschap van Gert van Driel operationeel in 2007. Opleidingsinstituten en expertisecentra worden uitgenodigd hun scholingen bij de Commissie Registratie van de KVLO aan te bieden voor waardering. De invoering van een lerarenregister sluit aan bij de toegenomen aandacht voor blijvende professionalisering van de beroepsgroep van leraren. Met ingang van het schooljaar 2006-2007 werden scholen verplicht om van alle leraren een bekwaamheidsdossier te onderhouden. Met het KVLO-Register krijgen docenten lichamelijke opvoeding die willen werken aan het uitbouwen van hun professionaliteit de mogelijkheid dat zichtbaar te maken. Vanaf 2010 bestaat de mogelijkheid om het eigen portfolio digitaal bij te houden, inclusief cursusmateriaal en certificaten. Voor registratie dient ten minste de helft van de deskundigheidsbevordering vakspecifiek te zijn en moet ten minste twee derde behaald zijn met scholingen. Onderhoud van Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen (EHBSO) is een verplicht onderdeel. Vanaf 2013 is het KVLO-Register opgenomen in het vrijwillige lerarenregister dat wordt beheerd door de Onderwijscoöperatie. Op 1 augustus 2017 is sprake van een verplicht algemeen lerarenregister, zo’n tien jaar nadat de KVLO, als eerste vakorganisatie, daarmee startte.

Vakontwikkelaar in hart en nieren en gewaardeerd auteur
Eind jaren zeventig en ook in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw stak Van Driel veel energie in de ontwikkeling van het vak bewegingsonderwijs op school, ook via publicaties. Als bestuurslid van de Werkgroep Bewegingsonderwijs (’t Web) van 1974 tot aan 1980 en als turndocent aan de CALO was hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van betekenisgebieden die door Gijs (Willem) van den Berg, als eerste in Nederland, voor het activiteitsgebied turnen werden geïnitieerd. Van Driel schreef in deze periode diverse artikelen vanuit deze visie over (de didactiek van) turnonderwijs op school en ook enkele boeken zoals Schommelaktiviteiten (1990) en samen met diverse andere auteurs Bewegingsonderwijs voor de Basisvorming (1994) die werden uitgegeven door het publicatiefonds van ’t Web. Deze visie op het vakgebied werd in de jaren tachtig de ‘Arnhemse School’ genoemd.

Ook na zijn pensionering is Van Driel nog steeds bewogen en bevlogen voor bewegingsonderwijs en sport. Hij was (vanaf 2001) tot 2018 lid van het Jan Luiting Fonds, bleef actief als fietser en hardloper en sinds oktober 2015 voorzitter van de volleybalvereniging VC Zwolle.

Literatuurverwijzingen:
  • Driel, G. van (1990). Schommelaktiviteiten. Landsmeer: ’t Web.
  • Bax, H., Driel, G. van, Palen, H.A.A.M. van der& Teune, R. (1994). Bewegingsonderwijs voor de Basisvorming. Landsmeer: ’t Web.
  • Driel, G. van, Gugten, T. van der & Loopstra, O (2004). Beroepscompetentieprofiel voor leraren lichamelijke opvoeding. Zeist: Jan Luiting Fonds.
  • Bax, H., Driel, G. van, Jansma, F. & Palen, H.A.A.M. van der (2010). Beroepsprofiel leraar lichamelijke opvoeding. Zeist: Jan Luiting Fonds.
Auteur: Hilde Bax

Gert van Driel over digitalisering in de gymles. Bron: Cees Klaassen
Gert van Driel

Gert van Driel

Met Oene Loopstra, zijn voorganger als voorzitter (boottocht Leiden 2004).

Met Oene Loopstra (re)

Van Driel als lesgever.

Van Driel als lesgever

Geflankeerd aan de HB-tafel door Truus van der Gugten (li) en Marianne van Bussel-Schippers (re). Jaarvergadering mei 2002.

Geconcentreerd als voorzitter

Als hulpverlener (links).

Als hulpverlener (links)

Samen met secretaris Truus van der Gugten.

Voorzitter jaarvergadering 2002

Omslag ‘Beroepsprofiel leraar lichamelijke opvoeding’.

Omslag ‘Beroepsprofiel’ (2010)