Biografieën

Boetes, Bert

Een generatie lang voorvechter van LO en bewegen in het middelbaar beroepsonderwijs

Bert Boetes (geboren op 1 juni 1949 te Zwolle) ging na het gymnasium naar de academie voor lichamelijke opvoeding in Groningen (1969-1973). In de loop der jaren volgde hij een reeks van aanvullende opleidingen en cursussen: de docentenscholing NOC*NSF, de post-academische opleiding recreatie en toerisme van de Universiteit Tilburg en scholingen tot adviseur/ontwikkelaar bij NOC*NSF, auditor Kwaliteitszorg bij INK (Instituut Nederlandse Kwaliteit), coördinator Internationale projecten door CINOP en coördinator natuur- en milieueducatie.

Leraar LO, docent spel & sport - en meer
Boetes startte in 1973 als leraar lichamelijke opvoeding op de lagere technische school en de lagere landbouwschool op Texel. Hij vervulde van begin af ook niet-lesgevende taken: hij was decaan en leerlingbegeleider, ontwikkelde leerplannen en entameerde culturele activiteiten.
In 1976 zette hij de stap naar het middelbaar beroepsonderwijs : hij werd docent spel & sport aan De Sprankel, een opleiding voor middelbaar sociaalpedagogisch onderwijs in Zwolle. Ook hier bleef het niet bij lesgeven alleen: er werd veel energie gestoken in activiteiten als stagebegeleiding, ontwerp van onderwijsprogramma's, schoolwerkplanontwikkeling en methodische werkbegeleiding. Tussen de bedrijven door verzorgde hij voor de Stichting Hogeschool Haarlem, cursusplaats Zwolle, de vakken spel & sport in de activiteitenbegeleiding en methodisch handelen en organiseren van evenementen voor de opleidingen mbo- en hbo-activiteitenbegeleiding.
Al snel kwam op De Sprankel de coördinatie van opleidingen in het takenpakket, resp. de opleidingen sociaalpedagogisch werk, sportief- en recreatief agogisch werk en mens en natuur.

Ontwikkelaar
Boetes was vanaf de jaren 80 ook actief in landelijke projecten: de herstructurering van het MHNO/MSPO, de SVM-operatie (sectorvorming middelbaar beroepsonderwijs) en de ACLO LO (adviescommissie leerplanontwikkeling LO) van de Stichting Leerplan Ontwikkeling. Het ging hier telkens om het ontwikkelen van programma's voor LO/bewegen en sport in de opleidingsroutes van het mbo en het verzorgen van scholing van docenten in deze sector.
In 1995 werd hij beleidsadviseur onderwijs van Landstede MBO, waarvan De Sprankel inmiddels onderdeel was geworden. Hij werkte aan de ontwikkeling van de vakgebieden natuur- en milieueducatie en vrijwilligerswerk en onderwijs, open leercentra, een nieuwe kwalificatiestructuur welzijn, de opleiding sport & bewegen en beleid op het gebied van internationalisering, milieuzorg en duurzaamheid en kwaliteitszorg.
In de beginjaren van de nieuwe eeuw ontwierp hij een integraal model voor de relatie sport en onderwijs. Bewegen en sport werd in vijf programmalijnen uitgewerkt: bewegen in het curriculum van alle opleidingen, bewegen voor personeel, de samenwerking met sportpartners, opleidingen voor de sportbranche en de combinatie onderwijs en topsport.

Adviseur en projectleider
Boetes was van 1973 tot 1978 docent van de algemene basisopleiding sport (ABO) van NOC*NSF. Hij bleef daarna gedurende een periode van meer dan 25 jaar actief als adviseur en ondersteuner van sportbonden op diverse thema's: (docenten)opleidingen, cursusmateriaal, kwaliteitszorg, jeugdsport en seniorensport. Hij beoordeelde daarnaast, als rijksgecommiteerde namens het ministerie van WVC en later VWS, examens van sportbonden.
In 1999 werd hij in het kader van het project Jeugd in Beweging (NOC*NSF en VWS) verantwoordelijk voor specifieke projecten in het mbo. In vervolg daarop was hij coördinator binnen projecten van het ministerie van Onderwijs, de Alliantie School & Sport en het Platform Bewegen en Sport van de MBO Raad.
Vanaf 2000 was Boetes betrokken bij Topsport Overijssel, het Olympisch Netwerk Overijssel en de Stichting Sporttalent Zwolle e.o. Voorts was hij lid van veldadviescommissies van onder meer de ALO van de Hanzehogeschool Groningen en de Calo van Hogeschool Windesheim in Zwolle.
In 2009 was hij initiatiefnemer van het eerste leercentrum in Nederland van Playing for Succes, in samenwerking met FC Zwolle en de KPC Groep.

Bestuurder, redacteur en publicist
Boetes was van 2002 tot 2010 lid van het hoofdbestuur van de KVLO, met het mbo als belangrijkste portefeuille. Maar hij hield zich ook bezig met schoolsport en de verbinding van lichamelijke opvoeding en sport. Hij sloeg bruggen tussen de opleiding sport en bewegen in het mbo en de KVLO en coördineerde het Klimplatform, een samenwerkingsverband van de NKBV en de ALO's.
Van 2005 tot 2010 was hij lid van de redactieraad van het door de KVLO uitgegeven vaktijdschrift Lichamelijke Opvoeding.
Hij heeft gedurende zijn loopbaan met regelmaat publicaties het licht doen zien. Hij schreef, vertaalde en bewerkte een aantal boeken en schreef een reeks van artikelen voor verschillende tijdschriften.

Bij het afscheid van het hoofdbestuur kreeg Bert Boetes de erepenning van de KVLO uitgereikt. Bij het beëindigen van zijn actieve onderwijsloopbaan bij Landstede werd hij benoemd tot erelid van de KVLO.

Auteur: Harry Stegeman

Bert Boetes over: na je pensionering met je werkervaring iets kunnen betekenen voor de samenleving.
Bert Boetes ( 2009).

Bert Boetes ( 2009)

De Zwolse delegatie van ‘Playing for succes’ op bezoek bij Arsenal in Londen (2008).

Als ‘player for succes’

Bert (zittend) bezoekt (1999) een onderwijsinstelling in Palm Beach (U.S.A.).

Studiereis in de V.S.

Bert (4e van rechts) tijdens een bezoek aan de IJshockeybondvan Canada (Ottawa 2012).

Werkbespreking in Canada

Het beeldje behorend bij het erelidmaatschap wordt overhandigd door KVLO-voorzitter Jan Rijpstra (li).

Erelid van de KVLO (2012)

Op kamp (1983)

Op kamp (1983)

Tom van ’t Hek (re) leidde het afscheidssymposium van Bert Boetes.

Samen met Tom van ’t Hek (2012)

Bert op de springschans in Hinterzarten (DE).

Op de springschans (2018)