Venster

Overzicht publicaties van Chris Mooij

1976
Mooij,C.J.,B.Siemes, A.Sterk, School en sport, Doctoraalscriptie, V.U., Amsterdam

1978
Mooij,C. M.Smit, Bewegingsonderwijs voor 4- tot 8jarigen, uitvoeringsplan, SLO, Enschede

1979
Mooij,C. M.Smit, Bewegingsonderwijs voor 4- tot 8jarigen, voortgangsrapportage 1 en  2, SLO, Enschede
Artikelen:
Mooij,C.J., M.J.C.T.Smit, Het project bewegingsonderwijs voor vier- tot achtjarigen, in:  De wereld van het jonge kind, (258-263)
 nr. 11, jrg. 6
Mooij,C.J., M.J.C.T.Smit, Het project bewegingsonderwijs voor vier- tot achtjarigen,  in: Thomas: nr. 2, jrg. 20
Mooij, C., M.Smit, Het project bewegingsonderwijs voor vier- tot achtjarigen, in: De lichamelijke opvoeding, nr. 18,1979
Mooij, C., M.Smit, Schoolgebonden leerplanontwikkeling, in: De lichamelijke opvoeding, nr.15, 1979

1980
Mooij,C. M.Smit, Bewegingsonderwijs voor 4- tot 8jarigen, voortgangsrapportage 3, SLO, Enschede

1981
Mooij, C, M.Smit e.a., Bewegingsonderwijs voor 4- tot 8 jarigen. Deelschoolwerkplan, SLO, Enschede
Artikelen:
Mooij,C., M.Roozeveld van der Ven, Open bewegingsonderwijs, in: De lichamelijke opvoeding, nr. 3, 1981
Mooij, C., Intergratie kleuter en lager onderwijs, in: De lichamelijke opvoeding, nr.8, 1981

1982
Mooij,C., P.Verberne e.a., Bronnenboek Gymnastiek, SLO, Enschede
Artikelen:
Mooij,C., Ook bewegingsonderwijs vraagt planmatigheid, in: Kompact, nr.20, 1982
Mooij, e.a., Didactische werkwijze in de basisschool, in: Kompact, nr.20, 1982
Mooij,C., J.Volbeda, Didactische werkwijze in de basisschool, in: De lichamelijke opvoeding, , nr.12, 1982
Mooij,C., P.Verberne, Project bewegingsonderwijs basisschool, in:  De lichamelijke opvoeding, nr.13, 1982

1983
Mooij, C., P. Verberne e.a., Bronnenboek spel, SLO, Enschede
Mooij,C., Bewegingsonderwijs voor de basisschool, IPB/APS, Amsterdam
Mooij,C., De basisschool vraagt om ander materiaal, (nota), SLO, Enschede, 1983
Artikelen:
Mooij,C., J.Volbeda, De basisschool vraagt om ander materiaal, in: De lichamelijke opvoeding, nr.16, 1983

1984
Mooij,C. e.a., Deelschoolwerkplan bewegingsonderwijs Chr. basisschool. Het Kompas, Zaandam, IPB/APS, Amsterdam
Mooij, C. e.a., Deelschoolwerkplan IJdoornschool Amsterdam, IPB/APS, Amsterdam
Mooij, C. H.Drenth, e.a, Bewegingsonderwijs (lichamelijke oefening) in het schoolwerkplan,SLO, Enschede
Gorter R. (red.), Mooij, C., Donkers, B., Wat krijgen ze op de basisschool? Katern bewegingsonderwijs en spel, SLO,Enschede
Artikelen:
Mooij,C., F.van Geldorp, Praktijkplanning in de basisschool, in: De lichamelijke opvoeding,  nr.6, 1984

1986
Mooij,C., P.Verberne e.a., Bronnenboek bewegen op basis van ritme, SLO, Enschede
Mooij, C., Verberne e.a., Praktijkplanning bewegingsonderwijs/lichamelijke oefening voor de basisschool, SLO, Enschede
Mooij,C., H.Drenth, Zwemmen. Het schoolwerkplan in uitvoering, SLO, Enschede
Artikelen:
Mooij,C., F.van Geldorp, H.Drenth,  e.a., Hoe breed is onze zorg in de praktijk? (1) , (2) en (3), in  De Lichamelijke opvoeding, nr.1,nr .2 en nr.4, 1986

1987
Mooij, C,. H..Drenth e.a., Bronnenboek zwemmen, SLO, Enschede
Mooij, C., P.Hek, Bewegingsonderwijs , in: serie invoeringsprogramma's, LPC, uitg.APS, Amsterdam
Jacobse, A., C.Mooij e.a. Het is me nooit zo opgevallen,  SLO, Enschede
Verberne, P. (red.), C.Mooij e.a., Bewegingsonderwijs in beweging, Praxis 45, Malmberg, Den  Bosch
A.Jacobse, J.Letschert, K.Bleijerveld, C.Mooij, e.a. , Het is me nooit zo opgevallen. Rolbewustwording in vakken op de basisschool, SLO, Enshcede
Artikelen:
Projectgroep SLO bewegingsonderwijs (C.Mooij, red.), Fietscrossen als activiteit van de school, in: Thomas, nr. 4, 1987, Den Bosch
Mooij,C., F.Weeber, Bewegingsonderwijs: meer dan touwklimmen en trefbal, in: Basisbulletin, nr.5, 1987, uitg.IPB/APS, Amsterdam

1988
Artikelen:
Mooij,C., K.Faber, Aan  sport georiënteerd bewegingsonderwijs, in:  Spel en sport, nr. 2, 1988, uitg. stichting spel en sport, Amsterdam
Mooij Chris, HarmDrenth, Kleuterzwemmen, in: De wereld van het jonge kind,  nr.5, 1988

1989
Min. Onderwijs en wetenschappen , Advies over de voorlopige eindtermen basisonderwijs, nr.2 Lichamelijke opvoeding  (Mooij re.d/scr.), Den Haag
Min. Onderwijs en wetenschappen , Advies over de voorlopige eindtermen in het voortgezet onderwijs, nr.20 Lichamelijke opvoeding  (Mooij re.d/scr.), Den Haag
Mooij,C. (red.) e.a., Bewegen op muziek, Bronnenboekenreeks nr.4, Bekadidact, 1989
Mooij,C. (red.) e.a., Zwemmen, Bronnenboekenreeks, nr.5, Bekadidact,Baarn, 1989
Mooij,C (red.),  Seizoengebonden en thematische bewegingsactiviteiten, bronnenboekenreeks nr.6, Bekadidact, Baarn, 1989
Faber,K, B.Brouwer, C.Mooij,e.a. Bewegingsonderwijs op maat, Bekadidact, Baarn, 1989
Artikelen:
Mooij,C., Eindtermen LO basisonderwijs, in: Lichamelijke opvoeding, nr. 3, 1989

1990
Faber,K., D.Houthoff, C.Mooij e.a., Handig ballen, een introductie in doelspelen, Praktijkreeks 12-16, deel 1, Bekadidact, Baarn
Mooij,C., T.van der Vegt, videoband bij Handig ballen,  AV-centrum, SLO, Enschede
Faber,K., D.Aartsma, C.Mooij e.a., Samen in balans, eenvoudige acrobatiek voor de school, Praktijkreeks 12-12, deel 2a, Bekadidact,Baarn
Mooij,C., T.van der Vegt, videoband bij Samen in balans,  AV-centrum, SLO, Enschede

 1991
Mooij,C., P.Hek,  Praktijkplanning, Bronnenboekenreeks nr.1, Bekadidact, Baarn
Faber,K.,J.Oosterlee, C.Mooij, e.a., Op weg naar basisvorming. Lichamelijke opvoeding, Uitg. SLO (samen met APS,Cito,KVLO,ALO's), Enschede
Faber,K., C.Mooij, J.Oosterlee e.a., Antwoord op de meest gestelde vragen over  de basisvorming,  SLO, Enschede
Faber,K., C.Bouma, C.Mooij, e.a., Drijfnat. Voortgezet zwemmen.,  Praktijkreeks 12-16, Bekadidact, Baarn
Mooij,C., T.van der Vegt, videoband bij Drijfnat,  AV-centrum, SLO, Enschede
Artikelen:
Mooij,C., Basisvorming begint bij kleuters, in: Lichamelijke opvoeding, nr.4 1991
Mooij,C. Lesgeven aan jongens en meisjes, in: Lichamelijke opvoeding, nr.4, 1991
Mooij,C. Peilstok van het onderwijs, in: Lichamelijke opvoeding, nr.8, 1991

1992
Mooij,C., Spel, Bronnenboekenreeks, deel 2, Bekadidact, Baarn
Faber,K., C.Slaats, C.Mooij, e.a., Stoeispelen, een introductie op judo,  Praktijkreeks 12-16, Bekadidact, Baarn
Mooij,C., T.van der Vegt, videoband bij Stoeispelen,  AV-centrum, SLO, Enschede
Faber,K., G.vanMossel, C.Mooij, e.a., Heen en weer 1, een introductie op badminton,  praktijkreeks 12-16, Bekadidact, Baarn
Mooij,C., T.van der Vegt, videoband bij Heen en weer 1,  AV-centrum, SLO, Enschede

1993
Mooij,C., Zintuiglijke en lichamelijke oefening. Handreiking bij de kerndoelen basisonderwijs, SLO, Enschede 1993
Mooij,C., Gymnastiek, Bronnenboekenreeks deel 2, Bekadidact, Baarn
Faber,K., C.Mooij e.a., Een leerplan lichamelijk opvoeding, in de serie Bouwstenen voor de Basisvorming, Groningen, Wolters Noordhoff / SLO
Artikelen:
Mooij,C., Lichamelijke opvoeding in de basisvorming. het kan ook anders, in: In zicht,  onderwijsmagazine VOO, nr.4, 1993
Mooij,C., Sport, weten waarvoor je kiest, in: Lichamelijke opvoeding, nr. .9, 1992
Mooij,C., Samenwerking van vakleerkracht en groepsleerkracht, in: Lichamelijke opvoeding, nr.10,1990

1994
Mooij,C., H.Willemse, Vakwerkplan voorbeeld De Westhoeve   (vmbo), SLO, Enschede
Mooij,C. e.a., Opleidingsprogrammering, SLO, Enschede
Mooij,C, J.Oosterlee  (red.), Coëducatie in de lichamelijke opvoeding, Baarn
Faber,K. C.Mooij, e.a., SLO programmavoorstel lichamelijke opvoeding in de basisvorming , SLO, Enschede
Artikelen:
Mooij,C., Vakwerkplan 'De Westhoeve', in: Lichamelijke opvoeding,, nr.16, 1994
Mooij,C., Lichamelijke opvoeding in de basisvorming. SLO-brochure verschenen, in: Lichamelijke opvoeding, nr.13, 1994

1995
Mooij,C., C.Hermans, H.v.d.Loo, M.Verhagen e.a., Lichamelijke opvoeding en identiteit in het katholiek basisonderwijs, SLO, Enschede
en videoband bij deze publicatie
Faber,K., C.Mooij e.a., Trefspelen, introductievormen en eenvoudige vormen van boksen en schermen, SLO/Bekadidact, Baarn
Artikelen:
Mooij,C., Coëducatie in de lichamelijke opvoeding, in: Lichamelijke opvoeding, nr.8, 1995
Mooij,C., Overzicht leermiddelen basisonderwijs en voortgezet onderwijs, in: nr.8, 1995
Mooij,C., Doorgaande lijn op de basisschool, in: Lichamelijke opvoeding, nr.9, 1995
Mooij,C., Bewegingsonderwijs aan kleuters, in: Lichamelijke opvoeding,  nr.10, 1995
Mooij,C., Bewegingsonderwijs op de Pabo, in:  Lichamelijke opvoeding, nr.12, 1995
Mooij,C., Verhagen, M. waarden en normen in het basisonderwijs, in: Lichamelijke opvoeding, nr. 18, 1995
Videoproducties
Trefspelen, AV.afdeling, SLO, Enschede

1996
Mooij,C, B.Brouwer, K.Faber e.a.,’Meisjes en jongens’ en ‘Sportoriëntatie’, , SLO, Baarn, Bekadidact
Caminada, C, Y.Leenders, met bijdragen van C.Mooij (SLO), CPS, Hoevelaken

1997
Pelle, j. ter,( red.) C. Mooij e.a. ,Emancipatie? Vakwerk! Facetleerplan emancipatie, SLO, Enschede

1998
SLO, Kerndoelen basisvorming 1998-2003, OCW/Sdu, Den Haag  (redactie kerndoelen lichamelijke opvoeding)
Mooij, C., K.v.d.Ijssel, Onderwijsvernieuwing in de praktijk, In: Onderwijs in bewegen, red. Stegeman en Faber, Houten, Bohn Safleu Van Loghum
Mooij, C., M.Walvoort (red.),  Een handreiking bij de herziene kerndoelen basisvorming, SLO, Enschede
Mooij, C. (red.), Praktijkkaternen Lichamelijke opvoeding voor de tweede fase voortgezet onderwijs (incl. docentenhandleidingen):
  1. Zelf beter leren spelen
  2. Zelfverdediging; Hoe sta ik sterk?
  3. Bewegen en regelen; Hoe krijg ik ze in beweging?

1999
Mooij,C., M.v.Berkel e.a., Basisdocument bewegingsonderwijs, Zeist, Jan Luiting Fonds
Mooij,C., B.Brouwer e.a., Sportoriëntatie en ûkeuze , SLO , Enschede (brochure)
Mooij,C,B.Zandstra, De vakleraar lichamelijke opvoeding in het primair onderwijs, Den Haag, Procesmanagement Pimair Onderwijs
Mooij, C, Waarom zelfstandig werken en leren,  Hoofdreferaat tijdens Thomas oriëntatiedag , Fontys Sporthogeschool, Tilburg
Mooij, C. (red.), Praktijkkaternen Lichamelijke opvoeding voor de tweede fase voortgezet onderwijs (incl. docentenhandleidingen):
  • Bewegen op muziek- show it
  • Bewegen en gezondheid 1; fitness
  • Bewegen en gezondheid 2; Duurconditie
  • Bewegen en samenleving
  • Atletiek
  • Turnen

2000
Mooij, C. (red.)  H.Bax e.a.,  Time out, (bewegen en samenleving voor LO2), EduÆActief, Meppel (incl. docentenhandleiding)
Mooij C., (red.),  G.v.Mossel, D.Houthoff, Sportdossier basisvorming, SLO, Enschede (werkboek, incl. docentenhandleiding)
Mooij C., (red.),  G.v.Mossel, D.Houthoff, Sportoriëntatie en -keuze in de praktijk , SLO , Enschede
Mooij.C., Oosterlee, J, Stegeman,H, (2000). Voorlichtingsbrochure Deelvak Lichamelijke opvoeding 2 voor havo/vwo. Enschede: SLO
Artikelen
Mooij,C., M.v.Berkel,   Leerlijnen en tussendoelen, in Lichamelijke opvoeding, nr. 4 , 2000
Mooij,C.,  Waarom zelfstandig werken en leren, in Lichamelijke opvoeding, nr. 7 , 2000
Mooij,C, C.Hazelebach,  Reguleringsdoelen in het basisonderwijs (1), , in Lichamelijke opvoeding, nr.11 , 2000
Mooij,C, C.Hazelebach,  Reguleringsdoelen in het basisonderwijs (2), , in Lichamelijke opvoeding, nr.11 , 2000
Mooij,C, C.Hazelebach,  Reguleringsdoelen in het basisonderwijs (3), , in Lichamelijke opvoeding, nr.17 , 2000
Mooij,C, C.Hazelebach,  Reguleringsdoelen in het basisonderwijs (4), , in Lichamelijke opvoeding, nr.18 , 2000
Mooij,C, C.Hazelebach,  Leerlijnen in het speciaal onderwijs, , in Lichamelijke opvoeding, nr.13 , 2000

2001
Mooij, C., C.Hazelebach, Leerlingvolgsysteem bewegingsonderwijs, Jan Luiting Fonds, Zeist
Mooij,C., C.Hazelebach, P.Verschoor e.a., Cd-rom Basisdocument bewegingonderwijs, Jan Luiting Fonds, Zeist
Mooij, C, C.Hazelebach, Zorgverbreding als uitgangspunt voor een leerplan in het basisonderwijs,  in : Zorgverbreding: alle leerlingen in beweging (red. D.Behets), Acco, Leuven
Artikelen
Mooij,C., B.Brouwer, Vakdossier 2000 Lichamelijke opvoeding 1 en 2, in Lichamelijke opvoeding, nr.7 en 8, 2001
Mooij,C., Transfer resultaten in laatste projectjaar, in Lichamelijke opvoeding, nr. 1, 2001
Mooij, C., C.Hazelebach, De zwakke beweger in beeld, in Lichamelijke opvoeding, nr. 16, 2001

2002
Mooij,C. Vakdossier basisvorming lichamelijke opvoeding, Enschede,SLO
B.Brouwer, Mooij,C., in: Bewegingsopvoeding: naar een geïntegreerd curriculum, (red. D.Behets), CHESS, Checklist effectieve sportstimulering; in 7 stappen naar betere jeugdsportplannen, Leuven, Acco
Netwerk vakleerkrachten Schiedam, Sportief! Leerlingboekje groep 7 en 8 , (red./advisering C.Mooij), Zeist, Jan Luiting fonds
Mooij,C., Houthoff e.a., P.Duijvestijn (red.), Sport en bewegen op school: leerlingen regelen het zelf, WhoZnext/NISB, Arnhem
Mooij,C., P.Duijvestijn , S-score voor scholen, WhoZnext/NISB, Arnhem
Artikelen
Mooij,C., C.Hazelebach, De zwakke beweger in beeld (2), in: Lichamelijke opvoeding, nr.1, 2002
Brouwer,B., C. Mooij,., Vakdossier 2001 lichamelijke opvoeding, in: Lichamelijke opvoeding, nr.5
Mooij,C., C.Hazelebach, Evalueren door systematisch observeren, in: Lichamelijke opvoeding, nr.4,2002
Mooij,C., L.Steerneman, Sportief!, in Lichamelijke opvoeding, nr.14, 2002
Brouwer, B., C. Mooij, , D.Houthoff, G.v.Mossel,  PTA als portfolio, 1 en 2, in: Lichamelijke opvoeding, nr.5 en 6, 2002
Brouwer,B., C. Mooij, e.a., CHESS: checklist effectieve sportstimulering, in Lichamelijke opvoeding, nr.9,2002
Videoproducties
Leren regelen in LO1, Enschede SLO, AVafdeling
Sportief! Werken met een leerlingboekje voor bewegingsonderwijs, Enschede SLO, AVafdeling

2003
Mooij,C., M.van Berkel e.a., Basisdocument Bewegingsonderwijs deel 2, Jan Luiting Fonds, Zeist
Mooij,C., C.Hazelebach, E.Boers e.a., Kennismaken met voetbal, SLO (samenwerking met KNVB,KVLO,) , Enschede
Mooij,C., T.v.d.Vegt, Videoband bij Kennismaken met voetbal, AVafd. SLO, Enschede
Mooij, C., B.v.Ierssel, C.Hazelebach, Bewegen in een brede context, SLO, Enschede
R.Lof, K.Vlietstra, C.Mooij, Kennismaken met korfbal, Utrecht, KNKV, NOC*NSF, SLO (incl CD-rom)
SLO (C.Mooij red.), Examenprogramma LO2 in het vmbo, Enschede, SLO
Artikelen
Mooij,C, C.Hazelbach, B.van Iersel,Geen gymles meer geven, maar wat dan wel?, in: Wereld van het jonge kind, sept. Nr.1

2004
Mooij, C. e.a.,  Basisdocument bewegingsonderwijs, nieuwe, geactualiseerde uitgave, Jan Luiting Fonds, Zeist
Brouwer,B., Mooij,C., Mossel, G.v e.a.,  Portfolio lichamelijke opvoeding 1, havo/vwo,  SLO
Mooij,C., C.Hazelebach ,N.de Wit e.a., Kennismaken met Handbal, NHV/SLO, Utrecht, (incl CD-rom)
internationaal:
Mooij,C., Die Abstimmung des inner- und ausserschulischen Lernens, referaat conferentie Schulsport in Europa,  Hannover, 5,6 mei 2004

2005
Mooij,C, (eindred.), e.a., Examenprogramma LO2 voor vmbo, SLO, Enschede
Mooij,C.., C.Hazlebach, M.Gadella, Kennismaken met Basketbal,, NBB/SLO, Utrecht, (incl Cd-rom)
Mooij,C., A.Consten e.a., Beleves, leerlingvolgsysteem bewegingsonderwijs , (Digitaal), Jan luiting Fonds, Zeist
Brouwer, B., Mooij, C. e.a.,  Eindrapport EYES 2004, Nederland,  SLO, Enschede
Mooij,C., C.Hazelebach e.a., Touwzwaaien, Cd-rom , SLO, Enschede
Artikelen
Mooij,C., H.Dijkhoff, Sportkennismaking via het onderwijs, in Lichamelijke opvoeding nr.2
Mooij,C., A.Consten, Beleves,in Lichamelijke Opvoeding nr.8
Mooij,C.., C.Hazelebach e.a., Kennismaken met handbal,, in Lichamelijke Opvoeding, nr.2
Mooij,C.,R.Oosterlaar, Pupillenscheidsrechter via School, in Lichamelijke Opvoeding, nr.2

2006
Mooij,C.,J.Oosterlee e.a., De afstemming tussen Opleidingen Sport en Bewegen (ROC) en HBO (Academie voor Lichamelijke opvoeding en Pabo), SLO, afd. BVE,  Enschede
Mooij,C.,Hazelebach e.a., Pilonbal, Cd-rom, SLO Enschede
Internationaal:
Mooij,C., Brouwer, How to define quality in Physical education?  Referaat AIESEP world congress, Jyväsklilä , Finland
Artikelen
Mooij,C. Kennismaken met basketbal,  In: Lichamelijke opvoeding, nr.2 pag 23
Mooij,C, De gewichtige vakleerkracht, in: Lichamelijke opvoeding, nr.12
Mooij,C., Invoering LO2 in vmbo toegestaan, in: Lichamelijke opvoeding, nr.7
Mooij,C., M.Hols, Sport moet uit de hokjes, in: Lichamelijke opvoeding, nr 9, pag 16.

2007
Brouwer, B , G.ten Brinke, C.Mooij, G.v.Mossel e.a. , Basisdocument bewegingsonderwijs voortgezet onderwijs, Jan Luiting Fonds, Zeist
Mooij,C., Basisdocument bewegingsonderwijs, de samenvatting, , Jan Luiting Fonds, Zeist
Mooij, C., J. Hendriks, Handreiking examenprogramma LO1 vmbo, SLO,Enschede
Mooij, C, N.Voogt e.a., Kennismaken met fietssport, incl DVD, Nieuwegein, KNWU
Mooij, C., P.Rip e.a., Kennismaken met badminton, incl DVD, Nieuwegein, NBB
Mooij, C.(red., , J.Houben , F.Melskens, C.Hazelebach,,  Kennismaken met sportklimmen, incl. DVD, Woerden, NKBV
Mooij, C.(red.), C.Hazelebach, Y.Lotens,  Kennismaken met judo,, incl Cd-rom, Nieuwegein, NJB
C.Mooij (red.), Postma, J., C.Hazelebach, Kennismaken met honkbal en softbal,,incl. DVD, Nieuwegein, KNBSB
Artikelen
Mooij, C., C. Hazelebach, e.a., Kennismaken met badminton,  in : Lichamelijke opvoeding nr. 3
Mooij, C., B.Brouwer, Bewegen en regelen in het Basisdocument VO, In : Lichamelijke opvoeding, nr. 9
Mooij, C. ,  Bijscholing actieve leefstijl school en sport uit de startblokken, in: Lichamelijke opvoeding nr.11
Mooij,C., B.Brouwer e.a., Gezond bewegen in het basisdocument, in: Lichamelijke opvoeding nr. 7

2008
Nijland,W., C.Mooij,C.(red), C.Hazelebach, F.Kramer, (2008). Kennismaken met volleybal, Nieuwegein, incl DVD, NeVoBo
Meijer, K, C.Mooij, C.Hazelebach, (2008). Kennismaken met hockey, Nieuwegein, KNHB
Mooij,C., T.Beute, (2008). Kennismaken met Ultimate frisbee. Zeist, Nederlandse Frisbee Bond. Met DVD
Mooij,C., TULE bewegingsonderwijs, Enschede, SLO
Artikelen
Mooij,C. ,F.Melskens, J.Houben, C.Hazelebach.(2008). Sportklimmen met leskaarten, In: Lichamelijke opvoeding, nr. 3, pag . 30 e.v.; met DVD
Mooij,C. (2008). Sportkennisnakingslessen honk- en softbal. In: Lichamelijke opvoeding, nr. 6, pag 18 e.v.; met DVD
Mooij,C, Lodeweges,J., C.Valkering. ((2008). Actieve en gezonde leefstijl. Iin leermiddelen voor primair onderwijs. In : Lichamelijke opvoeding, nr. 8 pag. 6 e.v.
Mooij, C., M.Hols (2008). Leren bewegen en sporten, hoe doe je dat? In: Lichamelijke opvoeding, nr. 6, pag. 10 e.v.

2009
Mooij,C; Hendriks,J  (2009). Handreiking Schoolexamens LO2 vmbo Gl en TL, Enschede,: SLO, 42 pag. Zie ook www.slo.nl
Artikelen
Mooij,C; (2009). LO2-programma in het vmbo beknopter geformuleerd, in: Lichamelijke opvoeding.Jrg.97, nr. 10, pag.34.
Mooij,C (2009). Vijf jaar LO2 vmbo, in: Lichamelijke opvoeding. Jrg. 97, nr.14, pag.39
Mooij,C., H.Krens,T.Beute, J.Luijks. Sportkennismakingslessen Frisbeesport, in: Lichamelijke opvoeding.Jrg 97, nr5,pag.22-25.

2010
Artikelen
Mooij,C. & C.Hazelebach.(2010). Het ontwerpen van een naschools sportaanbod, in: Lichamelijke opvoeding.Jrg.98, nr. 4. Pag 18-21.

2011
Stegeman, H., B.Brouwer, C.Mooij (2011), Onderwijs in bewegen Basisthema’s in bewegingsonderwijs en sport op school,. Houten, Bohn, Stafleu, van Loghum

2012
Mooij,C. (2012). Basisdocument bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs.  Verkorte uitgave. Zeist,Jan Luiting Fonds
V.l.n.r. Lars Borghouts, Chris Mooij, Hilde Bax, Jacqueline Tangelder

Redactiedag Breda 2007

Poseidon ‘toert’ door Amsterdam. V.l.n.r. Chris Mooij, Joop Vreisman en Bram de Graaff

Toertocht Poseidon (2017)