Venster

Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs

Omdat de Alliantie School & Sport in 2008 afliep, hebben de ministeries van VWS en OCW nieuw beleid ontwikkeld voor het thema School en sport. Dit beleid is vastgelegd in het Beleidskader Sport, bewegen en onderwijs. In een platform bestaande uit een grote verscheidenheid aan organisaties uit sport, gezondheidszorg, welzijn en onderwijs zijn projectgelden toegewezen en werden projecten gemonitord.
In het beleidskader was € 3 miljoen gereserveerd voor bewegen en sport in het mbo. Via de motie Hamer werd dat bedrag in september 2008 verhoogd naar € 18 miljoen, verdeeld over drie projectjaren (2009-2011). Voor de besteding van dit bedrag ontwikkelden de MBO Raad en de KVLO samen met het ministerie van OCW het Masterplan Bewegen en sport in het MBO.
In april 2009 werd duidelijk dat 28 mbo-instellingen meededen. In 2011 was dat aantal gestegen naar 39. Voor het derde projectjaar moesten de scholen opnieuw een aanvraag indienen. Het Masterplan 2011 is daartoe op een aantal onderdelen aangescherpt en verbreed met het thema Olympisch Plan 2028.
Om aanspraak te maken op projectgelden moest een mbo-instelling verklaren dat bewegen en sport in het curriculum is vastgelegd in het strategisch beleid en dat de omvang minimaal 5% van de totale contacttijd van een student in opleiding uitmaakt. Hiermee is een zekere verankering in het onderwijs gerealiseerd.
Het beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs werd gemonitord door het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs, waarin een groot aantal organisaties op het gebied van opvoeding, sport en onderwijs waren vertegenwoordigd.
Inmiddels zijn de projecten afgerond en is vervolgbeleid geformuleerd, waarin gezondheidsopvoeding een belangrijke rol speelt. Het nieuwe beleid zal vanaf 2013 worden geïmplementeerd door de onderwijskoepels PO-Raad, VO-Raad en MBO Raad.
Externe links: http://www.platformbewegenensport.nl/?page/154232/Canon+mbo.aspx
Daar zijn de volgende documenten in te zien:
  • Masterplan Bewegen en sport in het mbo 2009-2011
Marriet Hamer (PvdA) , indiener van de motie die budget voor project Bewegen en sport MBO genereerde.

Marriet Hamer (PvdA) , indiener van de motie die budget voor project Bewegen en sport MBO genereerde

Cover masterplan.

Cover masterplan