Venster

Structurele verankering

In 2003 vonden verschillende acties plaats die moesten leiden tot structurele verankering van bewegen in de verplichte kwalificatiestructuur. Zo werden competenties voor bewegen geformuleerd, vonden gesprekken plaats met COLO (de organisatie van samenwerkende kenniscentra) en werd het project geadopteerd door de bedrijfstakgroep Gezondheidszorg, Welzijn en Sport van de Bve Raad. Staatssecretaris van onderwijs (Annette Nijs) liet aan de voorzitter van de Bve Raad (Margo Vliegenthart) weten dat de leden van de Bve Raad (de mbo-instellingen) aandacht moesten besteden aan bewegen en COLO (Centraal Orgaan van Landelijke Opleidingen van het bedrijfsleven) gaf aan dat bewegen een plek zou krijgen in het brondocument Burgerschap en algemene beroepscompetenties. Dit document zou een verplichte basis bieden voor de onderwijsprogramma's op de scholen.

Op 5 februari 2004 verscheen dat brondocument en bleek dat er geen verwijzing naar bewegen in stond! Naar aanleiding van een memo van de Bve Raad kreeg het procesmanagement de opdracht Bewegen en sport en taalcompetenties alsnog te positioneren in de kwalificatiestructuur. In mei 2004 bleek dat de stuurgroep - die verantwoordelijk was voor het opstellen van het brondocument - bewegen uit de kwalificatiestructuur had gehouden en in juni 2004 verzekerden de voorzitter van de Bve Raad (Margo Vliegenthart) en de voorzitter van COLO (Roel in 't Veld ) via een brief aan de minister van OCW dat bewegen een plek zou krijgen in de kwalificatiestructuur door een brondocument c.q. referentiedocument.

In 2005 is er wel een referentiedocument Bewegen en sport ontwikkeld in samenwerking met de SLO en dat ging dienen als uitgangspunt voor de scholen om beweegprogramma's in vorm te geven.
In januari 2006 beloofde staatssecretaris Rutte op de tweejaarlijkse MBO-conferentie in Zwolle om zich in te spannen voor de plek van bewegen in kwalificatiestructuur.
In februari 2006 vond overleg plaats tussen Margo Vliegenthart en Mark Rutte met als resultaat dat in november 2006 bewegen in het brondocument Leren Loopbaan Burgerschap stond als taakgebied 7: Vitaal burgerschap, met ankerpunten voor bewegen en sport. Aansluitend op het brondocument is door het Platform in samenwerking met de SLO een servicedocument Bewegen en sport in het MBO ontwikkeld om de docenten in het veld te helpen met invulling van hun programma.

In het voorjaar van 2009 is door de MBO Raad samen met COLO een nieuw document Leren Loopbaan en Burgerschap opgesteld. In het advies aan de staatssecretaris ontbrak opnieuw vitaal burgerschap als een verplicht thema.
Dit kon toch niet waar zijn, na alle inspanningen van de afgelopen tien jaar… Het Platform Bewegen en Sport mobiliseerde direct de leden van het Nationaal Team Bewegen en Sport MBO en velen van hen vroegen de staatssecretaris persoonlijk om het document zo niet vast te stellen. Er werden door PvdA-Kamerlid Depla kamervragen gesteld die moesten leiden tot hetzelfde resultaat.
De acties hadden resultaat en op 18 juni 2009 gaf de staatssecretaris in het vaststellingsoverleg tussen staatssecretaris en MBO Raad aan het document niet vast te stellen en nader onderzoek te willen verrichten, met name ook rond de positie van vitaal burgerschap.
Na overleg met het veld, waarbij onder meer de KVLO door de staatssecretaris naar haar oordeel werd gevraagd, verplichtte de staatssecretaris de MBO Raad om een nieuw document te maken waarin Vitaal Burgerschap een plek zou hebben.
Bij de formulering van de tekst voor dit document is de KVLO weer geraadpleegd en het najaar van 2010 is het document officieel vastgesteld. Hiermee is er toch weer, in zekere mate, een structurele verankering van bewegen in de kwalificatiestructuur van het mbo.
Externe links: http://www.platformbewegenensport.nl/?page/154232/Canon+mbo.aspx
Daar zijn de volgende documenten in te zien:
  • Referentiedocument Bewegen en Sport (Bert Boetes en Berend Brouwer, SLO 2004)
  • Servicedocument Bewegen en sport in het MBO (Bert Boetes en Berend Brouwer, SLO 2008)
  • Tekst'Vitaal burgerschap' in Kwalificatie-eisen Loopbaan en Burgerschap (MBO-Raad 2010)
Document Loopbaan en Burgerschap.

Document Loopbaan en Burgerschap

CvB-voorzitters tekenen voor verankering in schoolbeleid.

CvB-voorzitters tekenen voor verankering in schoolbeleid